Creixement econòmic, atur i ocupació a Catalunya

Cristiana Amarelo (Direcció General d’Anàlisi i Política Econòmica) presenta al darrer número de Papers de treball del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de l’economia, un treball titulat “La relació entre el creixement i l’atur el cas de Catalunya”. Es tracta d’un estudi de la relació entre el creixement econòmic, la creació d’ocupació i la taxa d’atur. L’article efectua una estimació de l’elasticitat creixement –ocupació i del compliment de la llei d’Okun per al cas català, així com una anàlisi dels possibles canvis al llarg del temps motivats per les modificacions institucionals del mercat de treball. La llei d’Okun estableix una relació negativa entre les variacions de la producció agregada i de la taxa d’atur.

El fet que la demanda del factor treball sigui una demanda derivada de la corresponen al producte, justifica en primera instància la relació negativa entre producció i atur. Okun va considerar una evolució constant de la població activa, una absència de canvis en les hores treballades, i va obtenir una elasticitat negativa. De fet, com recorda l’autora de l’article, l’èxit de la teoria d’Okun resideix en la seva relativa simplicitat, el fet de ser intuïtiva i que el seu compliment s’ha mostrat molt regular al llarg dels anys. Es tracta més d’una relació estadística més que no pas una característica estructural de l’economia.

Paral·lelament, d’aquesta relació s’extreuen consideracions importants en matèria de política econòmica. Així, les diferències entre països en l’elasticitat de la taxa d’atur al creixement econòmic poden respondre a diferències estructurals o institucionals, com ara la regulació del mercat de treball. Tot i això, un dels inconvenients és que el coeficient d’Okun es mostra com altament sensible al mètode economètric emprat, alhora que l’incompliment d’algunes restriccions de partida (com ara la hipòtesi de creixement constant en la població activa) dificulten la interpretació en determinats moments del temps. Tanmateix, els resultats queden alterar en funció de que l’economia estigui instal·lada o no en la seva senda de creixement potencial. A més a més, la desviació respecte a la seva tendència es major en el cas de l’atur que en el propi creixement.

L’autora reprèn els resultats d’altres treballs on, en general, s’observa que els coeficients estimats en el cas espanyol són força elevats, per sobre d’altres països europeus, i en alguns casos per sobre de la unitat. A més, sembla que en els anys més recents aquesta elasticitat seria més elevada. Les seves estimacions apunten que, en el cas català, el coeficient d’Okun fins i tot seria més elevat que la mitjana espanyola. Pel que fa a altres països, en alguns treballs s’estima que els paràmetres per països oscil·len des d’un -0,23 per al Japó fins a un -0,9 per als Països Baixos, o un -0,92 per a Itàlia. També cal destacar que els Estats Units acostumen a presentar una elasticitat rellevant (entre un -0,4% i un -0,5%). Per l’OCDE s’ha estimat que el coeficient a curt termini és de – 0,61, mentre que a llarg termini és de – 0,94. Uns resultats que a priori entren en contradicció amb la major flexibilitat que sol atribuir-se a l’economia americana.

Els resultats que obté el treball, apunten a una elevada sensibilitat de la taxa d’atur respecte a la conjuntura econòmica. Durant les fases d’expansió es produeix una forta demanda de treball i, per tant, una reducció de l’atur, però amb la recessió el treball minva ràpidament i l’atur augmenta. Les diverses estimacions realitzades ho confirmen, i obtenen que el coeficient d’Okun (és a dir, l’elasticitat de la taxa d’atur respecte al creixement econòmic) té el signe negatiu esperat i és relativament alta, entre un -1,02 i un -1,38.

No obstant això, els resultats obtinguts amb la consideració del cicle econòmic suggereixen que hi ha un cert retard temporal en la resposta de la taxa d’atur a les variacions cícliques, i que els desequilibris persisteixen en el temps. Això suggereix com apunta l’autora que el mal funcionament d’algunes institucions laborals provoca que els ajustos laborals en temps de crisi es perllonguin notablement en el temps, i encara que es recuperi el creixement econòmic positiu, els efectes a la baixa en la taxa d’atur triguen més temps a materialitzar-se. Tanmateix pot evidenciar que a les economies existeix costos d’ajusts, entre altres raons com conseqüència de la incertesa que existeix a l’economia. La qual cosa explicaria en part que “els efectes negatius de les recessions són més importants a mitjà termini que els efectes positius en les etapes de creixement econòmic.”

 

 

 

 

D’altra banda, l’elasticitat mostra un augment al llarg del temps, alhora que el creixement mínim per evitar alces en la taxa d’atur s’ha reduït. Al període 1986-1997 era necessari un creixement d’un 3,3% perquè la taxa d’atur restés estable, mentre que el coeficient d’Okun era d’un -1,02. És a dir, que si el creixement econòmic se situava un punt per sobre d’aquest creixement llindar, s’aconseguien reduccions d’1,02 punts a la taxa d’atur. Per al període 1997-2007, el creixement del PIB necessari era d’un 2,75%, mentre que el coeficient s’havia elevat fins a un 1,38, de manera que un punt de creixement per sobre del llindar implicava una caiguda de la taxa d’atur d’un 1,38. La qual cosa evidenciaria una de les característiques del model productiu català i espanyol: la seva intensitat en el factor treball. Als darrers anys, el creixement econòmic ha estat el resultat de la creació d’ocupació i no de l’augment de la productivitat.

 

 

Anuncios

El arte de reformar en tiempos de crisis

El Presidente del Gobierno español, J.L Rodriguez Zapatero justificó la remodelación del ejecutivo con las necesidades de acelerar las medidas de lucha contra la crisis y la puesta en marcha de medidas tendentes a reformar el modelo productivo español. Las crisis económicas son una buena ocasión para afrontar las reformas necesarias. Sin embargo, con el paso de los días y de las intervenciones, estas necesidades se han ido reduciendo a la aceleración de la salida de la crisis. Una reducción, sin duda, lamentable pues al componente de crisis económica internacional que presenta la situación económica actual de España, hay que añadir un componente ibérico cuyas raíces se encuentran en el modelo de crecimiento económico. Incluso, en el largo período de fuerte crecimiento económico, el infrenable déficit exterior español evidenciaba, como una fiebre, el malestar productivo.

El modelo productivo español ha conocido importantes transformaciones a lo largo de los últimos cuarenta años. El sector exterior se ha hecho eco de las mismas. Durante los años 60, el país exportaba mayoritariamente productos agrícolas. En los setenta, progresaron de manera extraordinaria las exportaciones de manufacturas intensivas en mano de obra. En los ochenta y parte de los noventa, a pesar o como resultado de la doble apertura exterior que propicio la integración comunitaria, fueron las exportaciones de manufacturas intensivas en economías de escala, con el automóvil a la cabeza, las que caracterizaban la inserción internacional de la economía española. En cambio, el rasgo destacable de la España actual no es tanto la aparición de nuevos productos estrella, sino la internacionalización de las empresas españolas.

En definitiva, el cambio del modelo productivo es posible, pues España ya ha pasado por esa experiencia. La cuestión no se encuentra tanto en el terreno de la posibilidad o no de la reforma del modelo productivo, sino en cómo propiciarla y orientarla. Y aquí interviene la cuestión de la contribución de la crisis a la reforma del modelo productivo.

Una crisis es una situación en la que se ejerce una poderosa presión para actuar y para resolver problemas. Hace bastantes años, Albert O. Hirschman apuntó tres razones de porque las crisis juegan este papel, porque las crisis son fenómenos propicios a la búsqueda de solución a los problemas. En primer lugar, las crisis provocan una concentración de la atención. No es infrecuente que en tiempos normales haya problemas que no se aborden de modo efectivo, o en absoluto, no porque no se conozca su existencia, ni siquiera porque falte la motivación, sino simple y llanamente por falta de atención. En segundo lugar, la experiencia muestra como, en momentos de crisis, se han podido tomar una serie de medidas que, bajo otras circunstancias, determinados grupos poderosos no aceptarían. La inaceptabilidad de las reformas por estos grupos las borraba de facto del cuadro de mando de la política económica. En tercer lugar, la crisis puede inducir a la acción y ésta puede hacernos vislumbrar aspectos problemáticas que, hasta entonces, habían pasado totalmente desapercibidos.

Son tres buenas razones de porque las crisis invitan a la reforma. Pero, ¿no se corre el riesgo de caer en unas acciones apresuradas? Nada nos permite afirmar que la presión y la tirantez de las circunstancias de crisis mejoren el rendimiento de las actividades de respuesta, sobre todo si se hace necesaria una reflexión serena.

La situación puede ser más desconcertante si se tiene presente que al abordar un problema y aportar soluciones al mismo, suelen aparecer problemas nuevos, algunos con recetas conocidas (por ejemplo, el déficit público) o problemas insospechados o que son vistos desde una óptica distinta (el desconocimiento de idiomas y la escasa movilidad internacional de los españoles). Frente a esto cabe decir que una crisis puede permitir aunar esfuerzos y compartir sacrificios. La razón de fondo es la mayor propensión a tomar decisiones que la situación de crisis propicia.

Sin embargo, todavía subsiste la cuestión relativa a si la mayor propensión a tomar decisiones permite una mejor comprensión del problema y una mayor calidad de la respuesta. En relación a la comprensión, cabe decir que la crisis cuanto menos permite cuestionar las “ideas establecidas”; ideas que fueron incapaces de mostrar la gravedad del problema. Este cuestionamiento facilita que se filtren e, incluso, que se instalen otros puntos de vista. Ahora bien, si las crisis permiten alejar las visiones triunfalistas, no deben permitir que se instalen las fracasomanías: no se puede decir “esto no hay quien lo cambie”, pues como hemos dicho, en España, el cambio ha existido; y, ésta es una buena razón para confiar que ahora también es posible.

Por consiguiente, como escribía Hirschman, la intensificación y agravación de un problema, a menudo, es una de las formas en que los reformadores consolidan sus propios móviles, logran nuevas alianzas y llegan a comprender mejor los problemas. En el caso español, todo nos hacía pensar que los móviles estaban ahí. Alguien se preguntará si todavía existen, la respuesta es que la lluvia de malos datos macroeconómicos actuará como recuerdo y deberá hacer reaparecer los móviles para la reforma. En cambio, parece que, por el momento, no han aparecido nuevas alianzas. No existen pactos o acuerdos parlamentarios, al menos explícitos; el diálogo social que sin duda se producirá, se muestra por el momento dubitativo. Con respecto a las ideas, tendremos que esperar para ver al completo el nuevo equipo económico y su capacidad de análisis.

Sin embargo, todo ello encierra un peligro: el gobierno puede confiar en que al agravarse la situación de excepcionalidad, al estar al borde del abismo, todo ello propiciara que todos actúen en la misma dirección y cuyo timón está en sus manos. El gobierno tendría también que ser consciente que el problema de la economía española, su inadecuado modelo productivo a las circunstancias económicas globales, es en verdad una colección de problemas. Y, en esta percepción pueden encontrarse las oportunidades para hacer pasar las reformas. Favorecer que se cuelen las reformas requiere de un perfil de reformador. Describir este perfil es una cuestión distinta a la que hemos querido tratar en estas líneas. Sólo diremos que, en nuestra opinión, ni las criticas ni las alabanzas que se han vertido sobre el nuevo equipo económico del gobierno apuntan en la dirección adecuada. Ante todo deseamos que el país no pierda esta ocasión para fraguar las reformas que necesita.

Hasta luego y buena suerte

 

Conjuntura i oferta productiva a l’economia espanyola

 Ahir em feia eco de les dades trimestrals del PIB publicats pel INE. Com molts altres blocs i periòdics econòmics i generals, em vaig centrar en la perspectiva de la demanda i, en absolut, vaig fer cap comentari al comportament del PIB trimestral des de la perspectiva de l’oferta. Un error que hui intentaré esmenar. Però primer intentaré exposar per què és necessari prestar una atenció especial al comportament de l’oferta. La primera raó i no necessàriament la més important, és que ens trobem en un món globalitzat que ha aconseguit un elevat grau de liberalització dels seus intercanvis comercials, un fet especialment evident en el cas dels països membres de la Unió Europea. Per això, la demanda rellevant per a les empreses no és la pròpia del mercat nacional, com tampoc els seus competidors s’ubiquen físicament en la geografia nacional. Vivim en un món amb una forta interconnexió de mercats amb una forta competència entre economies i empreses. En aquest context, el comportament de l’oferta nacional és clau per a aguaitar la nostra capacitat per a respondre als reptes que ens planteja la crisi en un món globalitzat.

La segona  raó es troba en el propi discurs econòmic de les últimes setmanes. El govern, especialment de la mà del seu president, ha insistit en la necessitat d’una nova política i un nou equip econòmic per a afrontar un canvi en el model productiu espanyol. És cert que ningú s’ha molestat de moment a definir en què consistix un model productiu. Les al·lusions s’han limitat a reiterar que és necessari reduir el pes de la construcció a favor de les tecnologies de la informació i de la comunicació. En aquest sentit ha d’entendre’s el debat obert sobre la deducció fiscal de la vivenda (deixarem per a un altre moment la discussió sobre els incentius econòmics). Un model productiu es pot caracteritzar ràpidament a partir de tres elements: l’estructura productiva, la tecnologia utilitzada i el model organitzatiu. De moment, el discurs pareix centrar-se bàsicament en el primer aspecte. Un aspecte d’oferta productiva i, per tant, visualizable a partir de l’anàlisi de la mateixa. I al mateix en la seua dimensió trimestral ens anem a dedicar tot seguit.

Doncs bé, amb l’excepció de les activitats agràries, la producció trimestral de l’economia espanyola s’ha reduït respecte al trimestre anterior. En les activitats industrials, la caiguda ha sigut de més de 10%, especialment intensa en les manufactures de consum. La construcció continua la seua senda de descens (-8%), afectant tant l’obra civil com a la construcció residencial. Les activitats energètiques cauen per primera vegada (-5,7%). També els servicis destinats al mercat redueixen la seua producció (enfront d’un comportament positiu el trimestre anterior) i els servicis de no mercat redueixen la seua positiva taxa de creixement. En el context de les activitats terciàries, les activitats lligades a les tecnologies de la informació i les comunicacions són les que presenten una evolució menys desfavorable; i, el comerç de vehicles i de carburant, així com els servicis de selecció i col·locació de personal i els lligats a les agències de viatges es mostren com les activitats que presenten una major contracció.

Si a aquest panorama afegim el mal comportament de la inversió que vaig descriure ahir, podem concloure que encara queda lluny la col·locació de la primera pedra del nou model productiu. De moment, només podem dir que estarem atents a la seua arribada.

Feu bondat.


 

El comportamiento coyuntural de la economía española y la oferta productiva

Ayer me hacía eco de los datos trimestrales del PIB publicados por el INE. Como muchos otros blogs y periódicos económicos y generales, me centré en la perspectiva de la demanda y, en absoluto, hice comentario alguno al comportamiento del PIB trimestral desde la perspectiva de la oferta. Un error que hoy intentaré enmendar. Pero primero intentaré exponer por qué es necesario prestar una atención especial al comportamiento de la oferta. La primera razón y no necesariamente la más importante, es que nos encontramos en un mundo globalizado que ha alcanzado un elevado grado de liberalización de sus intercambios comerciales, un hecho especialmente evidente en el caso de los países miembros de la Unión Europea. Por ello, la demanda relevante para las empresas no es la propia del mercado nacional, como tampoco sus competidores se ubican físicamente en la geografía nacional. Vivimos en un mundo con una fuerte interconexión de mercados con una fuerte competencia entre economías y empresas. En este contexto, el comportamiento de la oferta nacional es clave para atisbar nuestra capacidad para responder a los retos que nos plantea la crisis en un mundo globalizado.

La segunda razón se encuentra en el propio discurso económico de las últimas semanas. El gobierno, especialmente de la mano de su presidente, ha venido insistiendo en la necesidad de una nueva política y un nuevo equipo económico para afrontar un cambio en el modelo productivo español. Es cierto que nadie se ha molestado por el momento en definir en qué consiste un modelo productivo. Las alusiones se han limitado a reiterar que es necesario reducir el peso de la construcción a favor de las tecnologías de la información y de la comunicación. En este sentido debe entenderse el debate abierto sobre la deducción fiscal de la vivienda (dejaremos para otro momento la discusión sobre los incentivos económicos). Un modelo productivo se puede caracterizar rápidamente a partir de tres elementos: la estructura productiva, la tecnología utilizada y el modelo organizativo. Por el momento, el discurso parece centrarse básicamente en el primer aspecto. Un aspecto de oferta productiva y, por tanto, visualizable a partir del análisis de la misma. Y al mismo en su dimensión trimestral nos vamos a dedicar acto seguido.

Pues bien, con la excepción de las actividades agrarias, la producción trimestral de la economía española se ha reducido respecto al trimestre anterior. En las actividades industriales, la caída ha sido de más de 10 %, especialmente intensa en las manufacturas de consumo. La construcción continúa su senda de descenso (-8%), afectando tanto a la obra civil como a la construcción residencial. Las actividades energéticas caen por primera vez (-5,7%). También los servicios destinados al mercado reducen su producción (frente a un comportamiento positivo el trimestre anterior) y los servicios de no mercado reducen su positiva tasa de crecimiento. En el contexto de las actividades terciarias, las actividades ligadas a las tecnologías de la información y las comunicaciones son las que presentan una evolución menos desfavorable, mientras que, el comercio de vehículos y de carburante, así como los servicios de selección y colocación de personal y los ligados a las agencias de viajes se muestran como las actividades que presentan una mayor contracción.

Si a este panorama añadimos el mal comportamiento de la inversión que describimos ayer, podemos concluir que todavía queda lejos la colocación de la primera piedra del nuevo modelo productivo. Por el momento, solamente podemos decir que estaremos atentos a su llegada.

Hasta luego y buena suerte.

El comportamiento económico en España durante el primer trimestre de 2009

De acuerdo con los datos publicados hoy 20 de mayo el INE, la economía española registra una caída en la tasa de variación del PIB del 3,0% en el primer trimestre de 2009 respecto al mismo periodo de 2008. Un comportamiento que representa un decrecimiento intertrimestral del 1,9%, nueve décimas menos que en el trimestre anterior. Una situación peor en una décima de los que se había estimado el pasado día 14 de mayo.

Detrás de este comportamiento se sitúa una aportación negativa al crecimiento agregado de la demanda nacional en 2,3 puntos (pasando del –3,0 a –5,3 puntos) mientras que la demanda externa mantiene su contribución al PIB trimestral (2,3 puntos). Por su parte, el empleo de la economía decrece a un ritmo del 6,0%, lo que supone una disminución neta de casi 1,147 millones de puestos de trabajo a tiempo completo en un año.

A nivel del conjunto de la Unión Europea, el PIB agregado total ha decrecido un 4,4% y, en el caso de la Eurozona, un 4,6%. Todos los países que han publicado resultados del primer trimestre presentan la misma pauta de decrecimiento en su PIB más intensa que en el período precedente. Así, con la excepción de Austria, que reduce su PIB una décima menos que España (–2,9%), las principales economías del continente han registrado resultados más negativos: Alemania (–6,9%), Italia (–5,9%), Reino Unido (–4,9%), Holanda (–4,5%) y Francia (–3,2%).

El aumento de la contribución negativa de la demanda nacional en este trimestre se debe a la mayor contracción del gasto en consumo final de los hogares y de la inversión en capital fijo, tanto en bienes de equipo como en construcción. Por su parte, el gasto de las Administraciones Públicas se desacelera en este trimestre, aunque sigue presentando tasas de crecimiento positivas. El gasto en consumo final de los hogares
incrementa su decrecimiento, pasando del –2,3% al –4,1%, de forma coherente con la reducción de la renta disponible de éstos. Así, la remuneración de los asalariados presenta ya tasas negativas en este trimestre (–2,1% en términos nominales), fundamentalmente como consecuencia de la reducción en el nivel de empleo asalariado (–5,9%), de la contracción del crédito y de las malas expectativas. La presencia de estos tres valores explicativos se evidencia si se tiene en cuenta que el peor comportamiento del consumo se sitúa en el gasto de bienes duraderos. Estos bienes muestran las tasas negativas más intensas, si bien en este primer trimestre no han empeorado con respecto a las alcanzadas el trimestre anterior.

Por su parte, el gasto en consumo final de las Administraciones Públicas
se ha contraído durante el primer trimestre, desde el 6,3% hasta el 5,4%, en consonancia con el crecimiento de las compras de bienes y servicios y de la remuneración de los asalariados de las Administraciones Públicas. Dada la situación de desequilibrio financiero del sector público español y las últimas consignas dadas a los diferentes ministerios en línea de una contracción del gasto es de esperar que la evolución del gasto público en consumo se mantenga en esta línea.

La formación bruta de capital fijo
aumenta su caída en el primer trimestre, del –9,3% al –13,1%. Todos sus componentes aceleran su pauta negativa a nivel agregado, siendo más intensa la reducción en el caso de los bienes de equipo que en el de la construcción o los otros productos. Las malas expectativas que presiden las decisiones empresariales de inversión se manifiestan plenamente en el comportamiento de la formación bruta de capital fijo en bienes de equipo que casi duplica su contracción en este primer trimestre, pasando del –9,7% al –18,6%. No hay que olvidar que la demanda de bienes de inversión es una demanda indirecta dependiente de la demanda final de bienes y servicios; la debilidad de la producción industrial y de las cifras de negocios del sector empresarial están detrás de la demanda de bienes de inversión como lo evidencia el comportamiento de las importaciones de los mismos. La inversión en maquinaria (–19,7%) presenta una caída mayor que la de material de transporte (–16,2%).

En lo referente a la inversión en construcción, el decrecimiento continua y se agrava respecto al período anterior con una caída de un 12,4% en el primer trimestre; una tasa de variación un punto y medio más negativa que en el período anterior. En el primer trimestre se ha producción una mejoría relativa en la obra en infraestructuras (del –1,4% al –0,6%), especialmente de la vinculada al entorno de las corporaciones locales y la ligada a la alta velocidad ferroviaria. Por su parte, la inversión en vivienda continúa registrando cada vez tasas más negativas (–23,8% frente a –19,6% del trimestre anterior), como consecuencia del cada vez más débil ritmo de iniciación de proyectos residenciales. La intervención de los tres factores explicativos de la contracción de la demanda de bienes de consumo antes citados, intervienen aquí con una mayor incidencia dada la naturaleza del gasto de inversión residencial.

Por una parte, la demanda exterior neta de la economía española mantuvo su aportación positiva al crecimiento agregado del primer trimestre del año, en 2,3 puntos. Tanto las exportaciones como las importaciones aceleraron su contracción durante el período. El mal comportamiento trimestral que conocen el resto de países europeos antes referenciada se traslada evidentemente a la demanda de su importaciones de sus respectivos residentes y, con ello, tiene lugar una contracción de las exportaciones españolas de bienes y servicios. Así, en el caso de la exportación de bienes, la reducción alcanza un –20,5% en este trimestre, en el gasto turístico de los no residentes, un –18,7% y, finalmente, en la exportación de servicios no turísticos, un –13,6%.

En la misma línea, las importaciones de bienes y servicios intensifican su contracción, que alcanza el –22,3% en el primer trimestre. Por componentes, la importación de bienes reduce su nivel un –23,9%, la de servicios no turísticos, un –14,7% y, finalmente, las compras de residentes en el resto del mundo lo hacen en un –21,7%.

 

Hasta luego y buena suerte

____

Fuente de los datos citados y del gráfico: Ine, www.ine.es

Comportamiento animal y tipos de aprendizaje

Un número elevado de comportamiento requiere un aprendizaje, un proceso en el cual las repuestas del organismo se modifican como resultado de la experiencia. En algunos casos, como el de los insectos de vida breve para aprender, los animales tienen un comportamiento estereotipado. En cambio, en organismos con un cerebro más complejo y lapso de vida más prolongado, como los primates, una gran proporción del repertorio de comportamiento depende fundamentalmente de la experiencia previa del individuo. No obstante, existen excepciones, en particular, el caso de los insectos sociales como las abejas, que son capaces de aprender y retener información en la memoria por grandes períodos.

En general podemos diferenciar los siguientes tipos de aprendizaje (Curtis & Barnes, 2007):

 • Aprendizaje por habituación
 • Aprendizaje por asociación
 • Aprendizaje por impronta
 • Aprendizaje social

Aprendizaje por habituación

La habituación es una de las formas más simples de aprendizaje. Gracias a ella, un animal aprender a ignorar un estímulo repetido. Por ejemplo, una paloma recién llegada a un plaza se asustará las primeras veces que un automóvil frene bruscamente cerca de ella, pero con el tiempo, aprenderá a ignorar los ruidos. En la habituación, un organismo reduce o suprime la respuesta a un estímulo persistente. No se trata de fatiga muscular, sino del resultado de un proceso de aprendizaje.

La habituación también es diferente de la adaptación social en la que la repuesta disminuye sólo en forma temporal frente al estímulo. Por ejemplo, los receptores gustativos de una mosca se adaptan a la presencia de moléculas de azúcar y suprimen su actividad aunque estén sumergidos en una solución azucarada que los estimula permanentemente.

La habituación tiene un significado adaptativo importante. Ciertas respuestas que, en un principio son útiles, dejan de serlo y comienzan a representar un consumo superfluo de tiempo y energía.

Aprendizaje por asociación

La asociación consiste en que un estímulo llega a conectarse, por medio de la experiencia, con otro estímulo en principio no relacionado. Por ejemplo, los peces se aproximan a la esquina del acuario cuando se acerca la persona que suela arrojar comida en ese sitio y los perros se excitan al ver su correa porque la asociación con el paseo. Se trata de un tipo de aprendizaje más complejo que la habituación.

Existen diferentes tipos de condicionamiento:

 • Condicionamiento clásico
 • Condicionamiento operante

Condicionamiento clásico

Los primeros estudios sobre aprendizaje asociativo los realizó el fisiólogo ruso Iván P. Pavlov en la década de 1920. En sus experimentos de condicionamiento clásico, Pavlov ofrecía cada día a un perro hambriento un trozo de carne. Previamente hacía sonar unas campanas que anunciaban el momento de la comida. El perro pronto asoció ambos estímulos, el alimento y el sonido que lo anunciaba, y comenzó a responder salivando ante el sonido de la campana, aun en ausencia de carne.

Pavlov acuño los términos de estímulo incondicionado –la carne que produce la salivación- y estímulo incondicionado –el sonido de la campana que normalmente no produce salivación, sólo lo hace una vez que el animal lo asocia con el alimento-.Cuando un animal aprende a relacionar ambos estímulos, presentados en forma repetida y en el mismo orden, produce una respuesta, que se denomina respuesta condicionada, frente al estímulo condicionado.

Condicionamiento operante

El condicionamiento operante, también llamado “aprendizaje por ensayo y error”, tiene lugar cuando un animal asocia una actividad particular con un castigo o un premio. Por ejemplo, una rata colocada en un recinto, después de explorarlo, eventualmente encuentra y presiona, por azar, una palanca, lo cual provoca la liberación de una pelotita de alimento. Luego de consumirla, la rata continúa la exploración más rápido y presiona de nuevo la palanca. La rata aprende a asociar un comportamiento particular con la recepción de comida.

Es posible diferenciar distintos tipos de condicionamiento operante. En particular,

 1. Reforzamiento: consisten en el aumento de la frecuencia de una conducta, resultante de la adición o retiro de algo como consecuencia de esa conducta. El reforzamiento puede actuar positiva o negativamente
  1. Por ejemplo, si cuando tu perro se sienta y le das comida. Tu perro se sienta cada vez con más frecuencia porque la comida ha funcionado como reforzador. Esto se conoce como reforzamiento positivo porque la adición de algo (comida) aumenta la frecuencia de la conducta (sentarse).
  2. Si, en cambio, el perro tiene miedo de la gente y cuando una persona se le acerca y él ladra agresivamente; y, cuando la persona se aleja, y el perro deja de sentir miedo. Entonces, aprende que ladrando agresivamente puede hacer que la gente que teme se aleje. Esto se conoce como reforzamiento negativo porque el retiro de algo (la gente) aumenta la frecuencia de la conducta (ladrar agresivamente).
 2. Castigo: es la disminución de la frecuencia de una conducta, resultante de la adición o retiro de algo como consecuencia de esa conducta. Aquí también el castigo puede ser positivo o negativo.
  1. Si nuestro perro se acerca a un extraño al que no le gustan los perros, y esta persona le da una patada, entonces, el animal aprende a evitar a las personas. Esto se conoce como castigo positivo porque la adición de algo (la patada) disminuye la frecuencia de la conducta (acercarse a las personas). Este tipo de castigo no es recomendable en el adiestramiento porque tiene consecuencias adversas que implican daño físico y/o emocional del sujeto.
  2. Un caso diferente ocurre si nuestro perro está jugando con nosotros al tira y afloja. Una persona tira del extremo de un trapo, mientras el animal tira del otro extremo. En su entusiasmo por morder el trapo, el perro muerde la mano por lo que se termina el juego y nos alejamos del animal. Entonces el perro aprende a no morderte cuando juegan. Esto se conoce como castigo negativo, porque el retiro o de algo (el juego) disminuye la frecuencia de la conducta (morder tu mano).
 3. Extinción. Es la disminución de la frecuencia de una conducta aprendida, que ocurre cuando dicha conducta no tiene consecuencias. Es decir que dejan de existir las consecuencias que antes reforzaban la conducta.
 4. Discriminación y control por el estímulo. Es el aumento de la frecuencia de una conducta en presencia de un estímulo, pero no en presencia de otros.

Aprendizaje por impronta

K. Lorenz hizo aportaciones importantes en el estudio del desarrollo de las relaciones sociales, especialmente en el fenómeno de impronta o troquelado. La “impronta” es una variedad de aprendizaje a la vez rápido e irreversible, que tiene lugar en ciertos períodos críticos del desarrollo temprano de algunos organismos. Se trata de un aprendizaje de tipo asociativo, pues está íntimamente relacionado con el reconocimiento de los miembros de la propia especie con respecto a los miembros de otras especies y es de importancia vital para el éxito reproductivo final de muchos animales.

Lorenz se centró en el estudio de pautas de conducta animal a lo largo de los procesos filogenéticos, para averiguar cuáles son constantes y cuáles han sufrido una modificación adaptativa. Según Lorenz, existen cuatro grandes instintos en todo animal (incluido el hombre): de nutrición, de reproducción, de fuga y de agresión. Cada uno de estos instintos está integrado por una pluralidad de pulsiones instintivas y se relacionan entre sí en la articulación de la conducta. La situación actual es que cada uno de esos instintos se encuentra en las diversas especies animales y en el hombre viene determinado por la adaptación filogenética.

Aprendizaje social

Se habla de aprendizaje social en aquellos casos en que la presencia de un animal puede influir en forma significativa el conocimiento adquirido por otro animal. Los animales que viven en grupos pueden beneficiarse copiando y reproduciendo comportamientos que otros miembros del grupo adquirieron a través de un proceso de ensayo y error (por ejemplo, aprendizaje de ingesta de alimentos apetitosos sin necesidad de probarlos o de evitación de depredadores sin necesidad de interactuar con ellos).

Una forma más compleja de aprendizaje social es la imitación o aprendizaje imitativo. Éste ocurre cuando un comportamiento novedoso es adquirido por un individuo luego de observar a otro realizar ese comportamiento.

Referencias

Curtis, J. & Barnes, N.S. (2007): Invitación a la Biología, Editorial Médica Panamericana

Estar y trabajar en red

Sonia Fernández defiende en su libro Dos grados: Networking (LID Editorial Empresarial, S.L., 2004) que las personas “no somos importantes sólo por lo que sabemos sino especialmente por nuestra capacidad de acceder a otras personas que nos pueden aportar sus conocimientos y experiencias”. En otros términos, por nuestra participación en redes sociales. Las redes sociales tienen un valor fundamental pues juegan un papel importante en la determinación de nuestra capacidad para conseguir ser mejores profesionalmente y también como personas.

Dada la transcendencia de nuestra posición profesional y personal en este mundo, vale la pena comentar algunos puntos del capítulo primero del libro de Sonia Fernández. Y a ello nos dedicaremos en este texto.

Redes sociales

Para Ducan Watts, una red social está constituida por una serie de punto, personas en este caso, conectadas entre sí. Cada uno de nosotros pertenecemos a diferentes redes sociales claramente diferenciadas. Así, formamos parte de grupos de amigos en cuyo interior existen vínculos fuertes y entre ellos vínculos débiles.

Las personas con vínculos fuertes y con vínculos débiles son relevantes en función de lo que esperamos de estas relaciones. Las personas con vínculos fuertes pueden dar una mayor credibilidad a la información obtenida a través de su red de contactos. Sin embargo, su capacidad de llegar a un gran número de personas a través de su red es limitado comparada con las personas con vínculos débiles.

En la definición del tipo de relaciones sociales que conforman nuestro propia red social, debe tenerse presente que no todas las relaciones tienen el mismo fin; porque un fin aparentemente existe, aunque no sea estratégico o instrumental. Para S. Fernández, “Lo importante es saber distinguir ese tipo de relaciones y desarrollar vínculos fuertes y relevantes cuando sea apropiado y con personas que puedan tener un impacto positivo en nuestras vidas.” Lo interesante es que las personas que son buenas cultivando sus contactos, son capaces de mantener un buen equilibrio entre contactos fuertes y una gran amplitud de contactos con vínculos débiles.

Mis redes sociales me definen a mí como personas y son claves para porque influyen en mis decisiones y en la capacidad que tengo de acceder a personas que pueden contribuir en la consecución de mis metas personales o profesionales. Pero una red social no es el mangoneo y la endogamia.

 

Una primera labor a hacer sería: enumerar y describir las redes sociales a las que pertenecemos y caracterizar los vínculos fuertes y los vínculos débiles que existen en ellas.

Dentro de estas redes sociales, cada uno de nosotros juega un papel y tiene una posición. Analizar nuestra posición y relevancia dentro de las redes en que participamos, puede decirnos muchos sobre cómo nos posicionamos.

La posición en una red

Dentro de un grupo al que pertenecemos, podemos ser:

 • Conectores: personas que estamos conectados con un amplio número de grupos diferentes y con capacidad de transmitir información de un grupo a otro.
 • Actores-Parte de grupos con un gran poder de cohesión y con gran capacidad para ejercer influencia dentro de este grupo
 • Actores de la periferia con pocas relaciones con otros grupos y pocos vínculos fuertes dentro de un único grupo

Evidentemente, podemos identificar diferentes grupos o redes a las que pertenezcamos y en cada una de ellas observar que jugamos uno o varios papeles diferentes.

Fuente: Krebs (2000)

Ilustración 1.- Human Network

Para Krebs, la importancia de un nodo o una persona dentro de una red viene determinada por su impacto sobre tres factores,

 • Actividad
 • Proximidad
 • Conexión

Actividad

En una red, la importancia de una persona está en función del número de vínculos que mantenga con el resto de miembros de la red. El grado de actividad de una persona depende del número de contactos.

Sin embargo, si tenemos un gran número de contactos pero estos se limitan a un grupo de personas más o menos cercanas, nuestro grado de actividad será bajo. La razón es que nuestra visibilidad en otros grupos o áreas será muy limitada.

A: grado de actividad

C: número de contactos

V: visibilidad

¿De cuánto contactos disponemos y cuál es nuestra visibilidad en las redes en que participamos?

Proximidad

La proximidad ente los nodos es clave para establecer la importancia de una persona en la red de relaciones. La distancia reduce la rapidez en la distribución de la información al resto del grupo. Además la proximidad otorga a quien la posee una visión amplia y de conjunto de todo cuanto acontece en el grupo.

¿Somos un elemento de proximidad dentro de nuestras redes?

Conexión

La importancia de una persona dentro de una red también depende del número de personas que permita conectar. Así los conectores entre grupos pueden devenir personas importantes y dotadas de un gran poder.

Según Ron Burt, las personas que son capaces de servir de puente entre nodos donde, en su ausencia, existiría un vacío de comunicación, tienen mayor relevancia que los nodos que ocupan una posición relevante en un círculo donde existe ya una densa comunicación. El éxito de una persona que sirva de puente entre diferentes grupos será, de acuerdo con Burt, mayor que del líder de un grupo cerrado.

Deriva de ello, que nuestra capacidad de relacionarnos con los demás y de diversificar los grupos de personas con los que tenemos relación nos enriquece. Proporcionar una conexión ante la existencia de un vacío estructural genera valor y son las personas con esa capacidad de generar valor, las que son valoradas profesionalmente.

¿Servimos de puente? ¿Cuál es nuestra capacidad de generar valor?

Ilustración 2- Los determinantes de la importancia en una red

En definitiva, de acuerdo con Krebs, la importancia de nuestra posición en el grupo viene determinada por

 1. La proximidad que tenemos a la información
 2. Nuestra capacidad para transmitirla al resto del grupo
 3. Nuestra capacidad de servir de enlace o de conexión entre diferentes miembros del grupo

¿Es importante nuestra posición en el grupo?

Sin embargo, la fortaleza de nuestra capacidad de conexión puede ser transitoria pues tras una primera presentación los dos lados del conector pueden dedicarse puentear al conector.

Capital social y pertenencia a redes

Afirma Sonia Fernández que la razón fundamental por la que es importante prestar atención a las redes sociales es porque nos aportan valor. Se ha definido el capital social como el conjunto de recursos disponibles para nosotros a través de nuestras redes de contactos personales y profesionales.

El concepto de capital humano se refiere al valor de nuestros conocimientos y habilidades. El capital social por su parte mide quién conocemos y cuál es el tamaño de nuestra red de contactos, pero también quién no conocemos de nuestra red.

Las personas con una gran capacidad de conexión gozan de retornos crecientes: una persona que tiene un gran número de buenos contactos, el resto del grupo quiere estar conectado también con ella y esto hace aumentar el número de contactos.

Una conclusión es que no dependemos de nosotros mismos, dependemos de los demás. Las aportaciones de nuestros contactos nos generan ese capital social que se traduce en un sinfín de mejoras de nuestras oportunidades personales y profesionales.

Bibliografía

Fernández, S. (2004), Dos grados: Networking, LID Editorial Empresarial, S.L.

Krebs, V. (2000), “The Social Life of Routers Applying Knowledge of Human Networks to the Design of Computer Networks”, The Internet Protocol Journal, Vol. 3, No. 4, http://www.cisco.com/ipj